Примерни задачи за ДЗИ по БЕЛ 2022 за 12 клас

Ще има 41 задачи

от Кремена Рикова
1,4K прочитания
ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА ДЗИ ПО БЕЛ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Задължителният държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ) след 12 клас се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование. Учебно-изпитната програма за изпита – времетраене, учебно съдържание, оценявани компетентности, общ брой и видове задачи, максимален брой точки и минимален праг за успешно полагане, е Приложение No 22 към чл. 11, т. 1 на Наредба No 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка.

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ И ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА ДЗИ ЗА 12 КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

Задължителният ДЗИ по БЕЛ включва 41 задачи, сред които:
22 задачи с избираем отговор;
16 задачи с кратък свободен отговор;
2 задачи с разширен свободен отговор (създаване на текст от 4 – 5 изречения);
1 задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Всеки вид задача е илюстриран с примери. Задачите проверяват конкретни компетентности, заложени в учебно-изпитната програма и посочени в примерите. Даден е и максималният брой точки при правилно решение на съответната примерна задача, като всяка задача в изпитния вариант ще се оценява с определен брой точки, които съответстват на нейната специфика и трудност.

Необходимо е да се има предвид, че предложените примерни задачи представят варианти на формулировки. Наред с това трябва да се отчита възможността, че оценяването на една и съща компетентност във всеки изпитен вариант може да се осъществява чрез задачи от различни видове.

Някои от литературните задачи може да се формулират и върху невключени в учебните програми (откъси от) художествени текстове, като зрелостниците ще разполагат с (откъсите от) текстовете.

Примерни езикови задачи с избираем отговор
Оценявана компетентност: Владее правописната норма на СБКЕ.

В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
А) През лятото в нашия град ще отворят врати няколко галерий.
Б) Оказа се, че ми е трудно да уча едновременно два чужди езика.
В) Ще ти предложа най-пупулярните туристически маршрути.
Г) Български живопистци представиха свои платна на изложбата.

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
През лятото в картинни галерии (А) на три континента бяха показани едновремено (Б)
популярни (В) платна на всепризнати живописци (Г).

В кой ред думата е изписана правилно?
А) галерий
Б) едновременно
В) пупулярни
Г) живопистци
Максимален брой точки: 1

Примерни езикови задачи с кратък свободен отговор
Оценявана компетентност: Владее правописната норма на СБКЕ.

Срещу съответната буква запишете вярно изписаната дума от посочените в скобите.
А) През лятото в нашия град ще отворят врати няколко (галерий/галерии).
Б) Оказа се, че ми е трудно да уча (едновременно/едновремено) два езика.
В) Ще ти представя (пупулярни/популярни) туристически маршрути.
Г) Български (живописци/живопистци) представиха свои платна на изложбата.
А) ………………………….
Б) ………………………….
В) ………………………….
Г) ………………………….
Максимален брой точки: 4

Запишете правилната форма на думата, поставена в скоби.
През лятото в картинни (галерия) на три континента бяха показани едновременно популярни платна на всепризнати живописци.
………………………………………………………………………………………………………
Максимален брой точки: 2

Препишете изречението, като поправите правописната грешка, допусната в него.
Български живопистци представиха свои платна на изложбата.
………………………………………………………………………………………………………
Максимален брой точки: 2

Препоръчани статии

Оставете коментар

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочетете още