МАТУРА за 10 клас по БЕЛ 2022

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА НВО по БЕЛ за 10 клас

от Кремена Рикова
1,6K прочитания
индивидуални уроци

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 2022 ГОДИНА

1. Цели на НВО по български език и литература в 10 клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба No 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:
диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от 10 клас;
установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас от първия гимназиален етап;
установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература в края на първия гимназиален етап, определени в държавния образователен стандарт (ДОС) за общоо бразователна подготовка;
измерване на степента на постигане на отделни компетентности, свързани с четенето с разбиране като част от функционалната грамотност;
мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието.

2. Учебно съдържание:
2.1. Системата от задачи по български език цели установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първия гимназиален етап и в учебните програми за 8 клас, за 9 клас и за 10 клас.

Теми от учебното съдържание по български език за 10 клас: 

Разговорен, художествен, научен, официално делови, публицистичен стил
Правописна, пунктуационна и лексикална норма. Граматични норми
Лексикални особености на думата в текста
Активна и пасивна лексика. Пароними
Фразеологично словосъчетание
Залог на глагола
Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст

Оценявани знания, умения и отношения

 • Разграничава видовете функционални стилове (разговорен, художествен, научен, официалноделови, публицистичен).
 • Търси, извлича, обработва и използва информация от различни информационни източници.
 • Представя различни видове информация по зададени параметри.
 • Разпознава езикови особености на текстове, характерни з а различните функционални стилове.
 • Сравнява и анализира проблеми в текстове от различни функционални стилове.
 • Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит.
 • Познава и прилага книжовноезиковите норми.
 • Открива и редактира стилноезикови грешки.
 • Посочва аргументи или контрааргументи във връзка с дадена теза или антитеза за есе по морален или по граждански проблем.
 • Формулира теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем.
 • Създава в писмена форма резюме на научен текст; резюме на медиен текст; заявление; CV.

2.2. Системата от задачи по литература цели установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап и в учебните програми за 9 клас и за 10 клас.

Теми/автори и творби по литература за 10 клас

Българско възраждане
Из История славянобългарска(Паисий Хилендарски): Предисловие
Изворът на Белоногата (П. Р. Славейков)
Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)

Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война
Левски“ (Ив. Вазов)
Из Под игото“: главите Гост“, Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов)
Из Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа (Ал.
Константинов)
„Cis moll“ (П. П. Славейков)
Арменци“, Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)
Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов)
Гераците“ (Елин Пелин)

Българската литература от периода между двете световни войни
Септември“ (Гео Милев)
Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)
Повест“ (А. Далчев)

Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)
Писмо („Ти помниш ли…“) (Н. Вапцаров)

Българската литература от периода след Втората световна война
Из Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)
Дърво без корен“ (Н. Хайтов)
Нежната спирала“ (Й. Радичков) литературен текст.

Оценявани знания, умения и отношения

Различава светогледни идеи, характерни за различни литературни периоди (Българско възраждане, българска
литература от Освобождението до Първата световна война, българска литература между двете световни войни и българска лит ература след Втората световна война), и посочва прилики и разлики помежду им.
Свързва изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите и с мотивите в произведенията.
Идентифицира едни и същи мотив и и/или устойчиви сюжети в изучени творби от българската литература.
Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите им в изучени творби от българската
литература.
Съпоставя с личния си опит интерпретирани в изучените текстове от българската литература ценности и норми, проблеми и конфликти и обосновава позиция по тях.
Посочва аргументи или контрааргументи при изведена теза или антитеза за есе по морален или по граждански проблем, интерпретиран в изучен (откъс от)

Формулира теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст.
Създава резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст.

3. Вид и времетраене:
равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи;
времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности допълнително над определеното време.

4. Видове задачи:
14 задачи с избираем отговор;
6 задачи с кратък свободен отговор;
1 задача за редактиране;
1 задача с разширен свободен отговор (формулиране на теза или на антитеза);
1 задача за създаване на текст (резюме, заявление или CV).

5. Оценяване
Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ. Максималният брой точки от изпита е 100 т.

Препоръчани статии

Оставете коментар

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочетете още