МАТУРА 12 клас по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЗИ по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за 12 клас

от Кременa Рикова
2,1K прочитания
уроци английски език

На вниманието на всички, които са избрали да се явят на втора задължителна матура – ДЗИ изпит по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, представяме нашите курсове! С постоянство, знания, умения, усърден труд и в сътрудничество ще поставим запетаята на правилното място!

Не мога! Не, мога!

По време на занятията работим предимно върху изпитни варианти по модела за ДЗИ за 12 клас по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК! Отработваме затруднения, даваме разяснения, правим упражнения върху текстове за слушане и четене с разбиране, преговаряме и упражняваме лексика, пишем есета! Граматиката е нашият специалитет! А в минутите за почивка – говорим на английски!

Какво предлагаме?

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за 12 клас

1 урок – 2 уч. часа х 45 мин. – 90 мин.

Веднъж в седмицата, 4 пъти в месеца

ЦЕНА: 180 лв.

А сега – какво е това „животно“ матура по английски език!?  :–)

Формат на изпита за ниво В2:

 1. ВИД НА ИЗПИТА

Държавният зрелостен изпит е писмен и анонимен.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.

 3. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Държавният зрелостен изпит включва учебното съдържание за ниво В2 в съответствие с Общата европейска езикова рамка, описано в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка.

4. Теми

 • Лична информация (представяне).
 • Предизвикателства на съвременния начин на живот. Човекът в съвременния свят – социални ангажименти, гражданско общество, доброволчество.
 • Дом, семейство, приятели и училище. Личен избор и отговорности.
 • Всекидневие: дневен режим, пазаруване, магазини, услуги.
 • Външен вид и характер.
 • Междуличностни отношения: чувства, емоции.
 • Образование, професии и социални контакти.
 • Образователни системи и професионална реализация.
 • Социална среда и ценностна система. Начини на общуване в съвременния свят. Социални мрежи.
 • Формални и неформални общности – толерантност в общуването. Идентичност и ценности.
 • Видове медии. Езикът на медиите. Силата на словото.
 • Родно място – минало, настояще, бъдеще, забележителни личности.
 • Мечти и представи за бъдещето: образование, професия, дом, семейство.
 • Облекло и мода. Модни предпочитания и тенденции.
 • Хранене и заведения за хранене. Кулинарно многообразие.
 • Свободно време (хоби, предпочитания) и интереси: музика, книги, кино, спорт.
 • Здраве и здравословен начин на живот (човешкото тяло, грижи за здравето, медицински услуги): здравословно хранене, физическа активност, здравословни навици и поведение.
 • Природа: растения и животни, време, климат, природни явления, географски обекти, природни чудеса.
 • Екология: екологични организации и инициативи, защитени природни обекти. Опазване на планетата Земя. Енергия за утрешния ден.
 • Пътуване, ваканция, туризъм: планиране, транспорт и ориентация в града, впечатления и преживявания.
 • Изкуства и култура: емблематични представители на различни видове изкуства и култура и техни произведения.
 • Наука и научни постижения: известни учени и техният принос, иновационни технологии. Научни и технически постижения – с мисъл за утрешния ден. Човекът и науката.
 • Родината и светът – езици, страни, народи, граждани на Европа и на света.
 • Празници и традиции в родината и в страните на изучавания език.
 • Културни и исторически забележителности в родината и в страните на изучавания език.
 • Приносът на родината в световното културно-историческо наследство. Историческа памет и приемственост.

5. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

При слушане:

 • да разбира основна и конкретна информация в относително сложни, автентични текстове на стандартен език от познати тематични области, представени с нормално темпо на речта и съобразно правоговорните норми на езика;
 • да извлича съществени за разбиране на смисъла подробности от текста;
 • да разпознава комуникативните намерения на говорещия/говорещите;
 • да интерпретира правилно значението на използваните граматични структури и лексикални средства в контекста на комуникативната употреба.

При четене:

 • да разбира общото съдържание и извлича основна информация от относително сложни, автентични художествени, научнопопулярни и публицистични текстове по познати теми;
 • да разбира и извлича съществени за разбиране на смисъла подробности от текста;
 • да разбира позицията или намерението на автора на текста;
 • да извлича имплицитна информация, като се опира на общите си познания и житейски опит, както и на знанията за културата на носителите на езика;
 • да разбира логическата свързаност и да разпознава структурата на текста;
 • да интерпретира правилно значението на използваните езикови средства в контекста на комуникативната ситуация.

При писане:

 • да създава логически свързан и правилно структуриран текст в съответствие със зададените тема и опори за изпълнение на задачата;
 • да описва реални или въображаеми събития, да разказва за преживявания от личен житейски опит, да изразява мнение по определена тема и да аргументира позицията си, да води лична и официална кореспонденция;
 • да изразява отношения и чувства;
 • да използва подходящи изразни средства, като спазва граматичните и правописните норми на езика.

6. ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Държавният зрелостен изпит се провежда под формата на тест, включващ 45 задачи, сред които:

 • задачи с избираем отговор;
 • задачи с кратък свободен отговор;
 • задачи за създаване на текст – писане на официално писмо по зададена ситуация и опори, както и създаване на аргументативен текст за изразяване на мнение.

 7. ОЦЕНЯВАНЕ

Максималният брой точки от държавния зрелостен изпит е 100. Резултатите от изпита се записват в точки като процент от максималния брой точки. Изпитът се приема за успешно положен при резултат, равен или по-висок от 30% от максималния брой точки.

Препоръчани статии

Оставете коментар

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочетете още