НВО 7 клас по БЕЛ 2022

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА НВО по БЕЛ за 7 клас

от Кремена Рикова
2,2K прочитания
индивидуални уроци

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7 КЛАС 

1. Цели на НВО по БЕЛ в 7 клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба No 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от 7 клас;
‒ мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието;
‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас;
‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на прогимназиалния етап по български език и литература, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка;
използване на резултатите от НВО по български език и литература като балообразуващ елемент при приемането на ученици в 7 клас.

2. Учебно съдържание:
Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от 5 до 7 клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до 7 клас включително.

Теми от учебното съдържание по български език за 7 клас:

1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст
2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст
3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис
4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
5. Думата като лексикално средство в текста
6. Причастия. Деепричастие
7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение
8. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото

9. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
10. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
11. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица
12. Главни и второстепенни части в простото изречение
13. Еднородни части и обособени части в простото изречение
14. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение
15. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

3. Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание, свързано с творби от българската литература и включено в учебните програми за 6 и за 7 клас.

Теми/автори и творби по литература за 7 клас

I. Различни разкази за човека и света
1. „Хайдути“ (Хр. Ботев)

IІ. Човекът и природата

1. „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)

ІIІ. Човекът и изкуството

1. „Косачи“ (Елин Пелин)
2. „Художник“ (В. Ханчев)
3. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“

IV. Човекът и другите

1. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
2. „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
3. „Серафим“ (Й. Йовков)

V. Българинът във възрожденския свят
1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
2. „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
3. Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
4. „Една българка“ (Ив. Вазов)
5. „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
6. „Българският език“ (Ив. Вазов)

VI. Човекът в обществото норми, ценности и конфликти
1. Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“
2. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“
3. „Неразделни“ (П. Славейков)
4. „Заточеници“ (П. Яворов)
5. „По жътва“ (Елин Пелин)
6. „По жицата“ (Й. Йовков)

4. Вид и времетраене на изпита
‒ Изпитът от НВО е писмен.
‒ Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26 задачи.
‒ Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

5. Видове задачи:
‒ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;

‒ 1 задача с разширен свободен отговор;
‒ 1 задача за създаване на текст.

Препоръчани статии

Оставете коментар

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочетете още