Примерни задачи за НВО по БЕЛ 2022 за 7 клас

Ще има 26 задачи

от Кремена Рикова
1,3K прочитания
индивидуални уроци

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

1. Цели на НВО в 7 клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба No 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от 7 клас;
‒ мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието;
‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас;
‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на прогимназиалния етап по български език и литература, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка;
използване на резултатите от НВО по български език и литература като балообразуващ елемент при приемането на ученици в 7 клас.

2. Учебно съдържание:
Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от 5 до 7 клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до 7 клас включително.

3. Видове задачи:
‒ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само
един е правилен;
‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;

‒ 1 задача с разширен свободен отговор;
‒ 1 задача за създаване на текст.

Примерни задачи по БЕЛ за 7 клас от НВО през 2021 г.*

4.1. Със структуриран отговор с четири възможности за отговор: Кое е общото между Еню от разказа „Серафим“ и отец Евтимий от разказа „Една българка“ в отношението им към човек, нуждаещ се от помощ?
А) готовността да помогнат
Б) липсата на съпричастност
В) проявата на съчувствие
Г) желанието да утешават

4.2. задачи с кратък свободен отговор:
Запишете в листа за отговори САМО ДВЕТЕ относителни местоимения, употребени в четвъртия абзац на текста.

4.3. задача с разширен свободен отговор:
Запишете в текст от 3 – 4 изречения какво внушават стиховете от Ботевата творба „На прощаване в 1868 г.“:
като брата си ще станат
силно да любят и мразят

4.4. задача за създаване на текст:
Дидактическа задача: Прочетете текста (неизучавана художествена творба) и напишете подробен преразказ от името на неутрален разказвач/от името на посочен герой.

5. Оценяване
Максималният брой точки от теста е 100.
Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

Резултатът от националното външно оценяване в края на 7 се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка

Препоръчани статии

Оставете коментар

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочетете още